Du är här:

Bygglov

På byggenheten arbetar byggnadsinspektörer och bygglovsadministratörer med handläggning av bygglov och anmälningsärenden. Här finns viktig information till dig som planerar att bygga nytt, bygga till eller förändra din byggnad på annat sätt.

Lantmäterimyndigheten handlägger lantmäteriärenden som nybildning och ombildning av fastigheter, gemensamhetsanläggningar, servitut, samfälligheter och ledningsrätter, samt fastställande av gränser och andra fastighetsrättsliga förhållanden genom fastighetsbestämning.

Välkommen att kontakta oss på byggenheten och lantmäterimyndigheten.

Bygglov, rivningslov och marklov

Enligt Plan- och bygglagen så krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av byggnad, rivningslov för att riva hela eller delar av byggnad samt marklov för viss schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Så här går en ansökan om lov till:

Ansökan

Du ansöker om lov hos samhällsbyggnadsnämnden. Ansök via e-tjänst eller blankett på ornskoldsvik.se

Beslut om lov och startbesked

Innan du får påbörja den sökta åtgärden måste samhällsbyggnadsnämnden ge ett lov och ett startbesked.

Verkställighet

Innan du får påbörja åtgärden måste också fyra veckor gå från det datum som beslutet om lov kungjordes i Post- och Inrikes tidningar.

Giltighetstiden för lov

Åtgärden som getts lov för ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Slutbesked

Innan en byggnad får tas i bruk ska ett slutbesked ges från samhällsbyggnadsnämnden.

 

Riksdagens beslut om lagändring för verkställighet från och med den 1 juli 2018

Riksdagen har i slutet av maj beslutat om en lagändring i Plan- och bygglagen angående verkställighet av lovbeslut. Från och med den 1 juli i år gäller att ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar.

Detta innebär att när ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov har getts den 1 juli eller senare, och ärendet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, måste du vänta fyra veckor innan åtgärden kan påbörjas. Lagändringen innebär en förändring jämfört med hur det har varit tidigare, då lovbeslut kunde verkställas omedelbart.

Syftet med lagändringen är att ge möjlighet att, innan beslutet verkställs, överklaga beslut om lov och begära att beslutet inte får verkställas under tiden beslutet överprövas (inhibition).

Observera att ibland ges startbesked samtidigt som beslut om lov, du måste ändå vänta i fyra veckor innan åtgärden kan verkställas.

Vill du veta mer? Se Boverkets informationlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades

2018-07-26

Sidansvarig:

 Kontakta oss

bygglov@ornskoldsvik.se

Alla handläggare nås via Kontaktcenter 0660-880 00

Daniel Vedin -   Byggnadsinspektör

Elisabet Selling Jerzewski -  Byggnadsinspektör

Håkan Strandberg -  Byggnadsinspektör

Josefin Thunmarker -  Byggnadsinspektör

Linn Näslund -  Byggnadsinspektör

Nina Axelsson Frensborg - Jurist

Rebecka Westman Matti -  Byggnadsinspektör

Soile Vouti -   Bygglovhandläggare 

Maria Österbacka - Byggnadsinspektör är tjänstledig t.o.m. 30 juni 2018

E-tjänster och blanketter